Kenelle & miksi?

Onnellisia ovat ne, jotka uskaltavat epäonnistua ja nähdä virheissä kasvupotentiaalin. Moka on lahja.

KENELLE?

– Yritysten ja yhteisöjen sisäisiin koulutustilaisuuksiin, seminaareihin, sekä asiakastilaisuuksiin.

– Työhyvinvointitapahtumiin.

– Johtoryhmävalmennukseksi.

– Työyhteisövalmennukseksi.

– Opetusalalla toimiville.

– Kaikille yrityksen työntekijöille ja yrittäjille, jotka tekevät  myyntityötä, tai ovat muuten asiakaspinnassa suoraan tai välillisesti.

– Esiintymisvalmennukseksi.

– Tuotekehittelyyn ja brändityöskentelyyn.

MIKSI?

 • Työyhteisölle on suureksi eduksi, mikäli työntekijät omaavat hyvät vuorovaikutustilanteiden lukutaidot, tunnistavat omat viestintämekanisminsa, ovat tietoisia sanattomasta viestinnästään, sekä statuskäyttäytymisestään, joiden avulla he muodostavat hierarkioita ryhmissään ja viestivät valta- ja alistamissuhteita. Sen lisäksi heidän tulisi tunnistaa myös rakentavan vuorovaikutuksen suurimpia esteitä, eli negatiiviset ajattelu – ja toimintamallit. Tyrmäämällä muiden ideoita, yksilö kuvittelee suojelevansa itseään. Todellisuudessa sanomalla EI, hän estää tilanteiden kehittymistä eteenpäin. Nämä avaavat uusia näköaloja yksilöiden jaksamiseen, itse perustyön kirkastamiseen, luovien ratkaisumallien löytämiseen, sekä koko työyhteisön hyvinvointiin.

 • Yrityksessä huono toimintakulttuuri tulee automaattisesti, mitään tekemättä, mutta hyvän eteen täytyy tehdä töitä. Parhaimmillaan kukin yksilö kantaa oman 50 %:n vastuun vuorovaikutustilanteissa ja näin edesauttaa luomaan työyhteisöön innostunut ja turvallinen ilmapiiri – sellainen, jossa jokainen yksilö on parhaimmillaan.

 • Tunnetaidot; iloa, myötätuntoa ja kiitollisuuden tunnetta ei voi varsinaisesti opettaa, vaan ne vahvistuvat vuorovaikutuksessa. Tutkimuksista tiedetään, että tunnetaitojen hallinnalla on keskeinen merkitys hyvinvoinnille ja menestykselle niin työyhteisössä, kuin yksityiselämässä. Tiedetään myös, että tunnetaidot kehittyvät läpi elämän ja niitä voi tietoisesti itsessään vahvistaa. Tutkimusten mukaan 90%:lla oman alansa huippuammattilaisista on erityisen vahvat sosioemotionaaliset taidot (tunneäly EQ).

 • Työpaikan ilmapiiri vaikuttaa työntekijöiden fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, ihmissuhteisiin ja tuloksellisuuteen työssä

 

TIESITKÖ, ETTÄ:

– Kun koeryhmää oli kohdeltu vähättelevästi, osallistujien kognitiivinen kapasiteetti oli 33 %:ia huonompaa ja luovia ideoita 39 %:ia vähemmän, kuin ennen koetta. Pelkkä kollegojen epäkunnioittavan kohtelun näkeminen aiheutti tulosten tippumisen kognitiivisen kapasiteetin osalta 22 %:ia ja luovan ideoinnin osalta 28%:ia. “Auktoriteettihenkilöksi mielletyn ohikulkijan antamat moitteet pudottivat kognitiivista kapasitettia 61 %:ia ja innovaatiota 58%:ia.

– Lieväkin torjutuksi tulemisen tunne näkyy aivoissa samalla alueella kuin fyysinen kipu

– Aito kohtaaminen, rehellisyys, läpinäkyvyys, empaattisuus jne. ei tarkoita rajattomuutta

ONNISTUVASSA RYHMÄSSÄ

 • on myönteinen, reilu ja hyväntahtoinen henki

 • kaikkien ideoiden annetaan kukkia

 • viedään eteenpäin toisten ideoita

 • ilmapiiri on rento

 • toisia tuetaan

 • epäonnistumisia ei pelätä

 • osaamattomuus ja epäonnistumine on lupa ilmaista

 • puututaan ongelmiin ja ratkaistaan ne

 • koetaan vahva läsnäolon tunne

 • on mahdollisuus kasvaa ihmisenä

 • huomio kiinnitetään toisiin

 • asiat pyritään ilmaisemaan suoraan ja rehellisesti

 • toisten rajoja kunnioitetaan

 • ristiriidat selvitetään rakentavasti ja toisia kunnioittaen

 • omien tarpeiden ilmaisu on sallittua

EPÄONNISTUVASSA RYHMÄSSÄ

 • kriittisyyttä pidetään hyveenä

 • ideat torpedoidaan nopeasti

 • vain omia ideoita edistetään

 • toisia vähätellään

 • on tiukka kuri

 • virheitä ja epäonnistumisia pelätään

 • virheen sattuessa etsitään syntipukkeja

 • joitakin yksilöitä suljetaan ryhmän ulkopuolelle

 • haavoittuvuus peitetään

 • pelätään naurunalaiseksi joutumista

 • häpeä estää oppimisen

 • huomio kiinnitetään itseen  ja omiin suorituksiin

 • tunteet ilmaistaan piiloagressiivisesti, tai suorana agressiona

 • ihmissuhdepelejä pelataan (mykkäkoulu, tietoa jaeta, joitakin yksilöitä suljetaan ryhmän ulkopuolelle jne.)

 • ristiriitoja vältellään

 • Vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa asiakastyön vaikuttavuuteen

TIESITKÖ ETTÄ;

Iloa, myötätuntoa ja kiitollisuuden tunnetta ei voi varsinaisesti opettaa, vaan ne vahvistuvat vuorovaikutuksessa. Tutkimuksista tiedetään, että tunnetaitojen hallinnalla on keskeinen merkitys hyvinvoinnille ja menestykselle niin työyhteisössä, kuin yksityiselämässä. Tiedetään myös, että tunnetaidot kehittyvät läpi elämän ja niitä voi tietoisesti itsessään vahvistaa. Tutkimusten mukaan 90%:lla oman alansa huippuammattilaisista on erityisen vahvat sosioemotionaaliset taidot (tunneäly EQ).

– Tunteen sanoittaminen laskee tunteen voimaa

– Tunteet tarttuvat fyysisesti; osa tunteista nousee sisältä, osa tulee ulkoa

– Jokaisella tunteella on viesti (jos ei ole, silloin se on toiselta ihmiseltä tarttunut tunne). Esimerkiksi kiukun takana saattaa olla rajaloukkaus, vihan tunne saattaa kertoa, että lähellä on epäaito ihminen, manipulointia, tunteiden peittelyä jne.

– Negatiivisen tunteen piilottamisyritys nostaa keskustelukumppanin verenpainetta enemmän kuin asian sanominen ääneen

– Jos yksilö pelkää omia tunteitaan, seuraa siitä häpeää / anna lupa tunteille

– Tunteiden ”palautumisaika” on yksilöllistä